Materion Ariannu

Materion
Ariannu


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mair: 07815 449750 neu anfonwch e-bost

Materion Ariannu

Gall gwneud ceisiadau am arian cyhoeddus ddarparu ffynhonnell o gymorth ac incwm gwerthfawr i sefydliadau. Dros y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd cynnydd yn y lefel o graffu, monitro a rheoli rhaglenni gan fod arianwyr yn awyddus i sicrhau bod adnoddau cyhoeddus prin yn cael eu targedu’n effeithiol. Yn aml fe all y broses o wneud cais, y fframwaith rheoleiddio a’r gofynion ymddangos yn ddryslyd i’r rhai sy’n gwneud ceisiadau.

Mae arianwyr am sicrhau:

  • Bod achos busnes clir ar gyfer bob cais
  • Fod gan sefydliadau allu rheoleiddio ac ariannol pwrpasol
  • Cydymffurfedd â rheolau Cymhorth Gwladwriaethol a rheolau Caffael
  • Monitro trylwyr i sicrhau fod canlyniadau yn cael eu gwireddi
  • Adroddiadau cynhwysfawr yn cynnwys data ariannol manwl a thrywydd archwiliad pwrpasol

shutterstock_122668837Mae angen felly i sefydliadau sicrhau bod y wybodaeth, yr adnoddau, y gallu a’r systemau priodol ganddynt i gyflawni. Bydd hyn nid yn unig yn helpu sefydliadau i ennill arian newydd ond yn helpu hefyd gyda datblygiad cyffredinol y busnes a’i gynaliadwyedd yn y tymor hir.

Cyngor arbenigol

Yn Almair, gallwn weithio gyda’ch sefydliad i ddarparu cyngor arbenigol ar faterion ariannu a’ch helpu i lywio’ch ffordd drwy’r ddrysfa. Gallwn eich helpu gyda:

  • Rheolau Cymorth Gwladwriaethol – gwneud y defnydd gorau o’r rheolau a sicrhau cydymffurfiaeth ymarferol
  • Rheolau Caffael – sefydlu fframweithiau caffael a gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd ar gyfer ennill contractau cyhoeddus
  • Datblygu achosion busnes priodol a phrosesau cyfundrefnol i gefnogi ceisiadau am grantiau Llywodraeth
  • Cymorth datblygu busnes, yn canolbwyntio ar lywodraethu, rheoli ariannol a datblygiad strategol

Gellir gweld manylion y cymorth penodol y gallwn ei ddarparu ar gyfer pob gweithgaredd drwy glicio ar y ddolen briodol.