Caffael

Materion
Ariannu


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mair: 07815 449750 neu anfonwch e-bost

Caffael

Gyda’r ffocws cynyddol ar ddiwygio caffael, y symudiad cyffredinol oddi wrth roi grantiau i gaffael a’r angen i brynu’n ddoethach mewn cyfnodau anodd, mae’r angen am gaffael mwy effeithiol wedi dod yn thema reolaidd ar draws y sector cyhoeddus.

Sefydliadau Prynu

shutterstock_81141259Mae angen i sefydliadau prynu sicrhau bod ganddynt strategaethau, systemau a phrosesau caffael priodol i sicrhau bod eu gweithredoedd a’u gwasanaethau yn cael eu cyflawni mewn ffordd effeithlon. Mae angen i brosesau o’r fath daro’r cydbwysedd iawn rhwng cydymffurfedd a’r angen i gyflawni.

Gallwn helpu drwy:

 • Ddarparu cyngor ar ddefnyddio gweithdrefnau caffael a rheolau caffael yr UE
 • Nodi eich anghenion a’ch gofynion caffael penodol, eich categorïau caffael a’ch llwybrau caffael
 • Datblygu polisi a gweithdrefn gaffael optimaidd ar gyfer eich sefydliad
 • Sefydlu prosesau caffael cymesurol
 • Datblygu fframwaith a phecyn cymorth caffael i helpu gyda defnydd ymarferol a chyson
 • Datblygu cyrsiau hyfforddi caffael a gwybodaeth pwrpasol
 • Cefnogaeth ymarferol mewn datblygu manylebau unigol a dogfennau tendro

Swyddogaeth Busnesau Bach a Chanolig a sefydliadau Trydydd Sector mewn cyflawni contractau

Mae’r symudiad tuag at gaffael wedi arwain at ffordd wahanol o weithio i nifer o fusnesau bach a sefydliadau’r trydydd sector gyda cynnydd sylweddol yn y nifer sy’n cyflenwi contractau ar gyfer y sector gyhoeddus.

Mae gwasanaethau caffael Almair wedi’u cynllunio i helpu busnesau bach a chanolig a sefydliadau trydydd sector arloesol i gymryd rhan yn llwyddiannus mewn tendro am gontractau’r sector cyhoeddus.

Mae’r gwasanaethau y gallwn eu darparu’n cynnwys:

 • Cyflwyniad i’r broses caffael – cyngor ar ble i ganfod cyfleoedd, rheolau a therminoleg caffael, camau allweddol yn y broses a fframweithiau cyfreithiol
 • Cymorth gyda datblygu gallu a galluogrwydd a nodi tendrau priodol
 • Cymorth ar gyfer cynllunio a datblygu cynigion neu brosiectau ymarferol i fodloni gofynion tendro unigol
 • Cymorth i ysgrifennu cynigion, gweithio ochr yn ochr â’ch tîm i ddatblygu dogfennau tendro llwyddiannus ac ymatebion
 • Modelu ariannol, costio a phrisio gwasanaethau yn unol ag egwyddorion adennill costau llawn
 • Cyngor a chymorth ar ddatblygu cynigion consortia
 • Sefydlu systemau a gweithdrefnau ar gyfer cyflawni

I gael ymgynghoriad cychwynnol a thrafodaeth rad ac am ddim ar sut y gallwn eich helpu, cysylltwch â Mair ar 07815 449750 neu e-bost mair@almair.co.uk.