Cymorth Gwladwriaethol

Materion
Ariannu


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mair: 07815 449750 neu anfonwch e-bost

Cymorth Gwladwriaethol

Mae potensial i bob cymorth cyhoeddus ddod o dan reolau Cymorth Gwladwriaethol Ewropeaidd. Mae’r rheolau hyn wedi cael eu cynllunio i reoleiddio’r lefel o gymhorthdal cyhoeddus a ddarperir i sefydliadau sy’n ymwneud â gweithgaredd masnachol ac economaidd. Mae’r rheolau’n rhoi fframwaith hefyd i helpu cyrff cyhoeddus i sicrhau bod adnoddau cyhoeddus prin yn cael eu targedu’n briodol lle gallant gael yr effaith fwyaf. Mae hyn yn bwysicach fyth yn yr hinsawdd ariannol bresennol ac o ystyried pwysau cyllidebol.

Awdurdodau Cyhoeddus

Mae’r rheolau Cymorth Gwladwriaethol yn cynnig ystod eang o opsiynnau i awdurdodau cyhoeddus ddatblygu cynlluniau a mesurau arloesol i hyrwyddo amcanion a blaenoriaethau polisi.

eu-logoMae angen i awdurdodau cyhoeddus roi ystyriaeth gynnar i sefyllfa Cymorth Gwladwriaethol cynlluniau o’r fath i sicrhau bod cymeradwyaeth briodol y Comisiwn Ewropeaidd wedi’i sefydlu o’r cychwyn os oes ei hangen. Mae angen i awdurdodau cyhoeddus benderfynu:

  • P’un a yw cymorth Gwladwriaethol yn bresennol ai peidio
  • Lle mae cymorth Gwladwriaethol yn bresennol, sut i sicrhau’r awdurdod priodol
  • Y broses weinyddol i’w dilyn

Derbynwyr cymorth Gwladwriaethol

Mae angen hefyd i dderbynwyr Cymorth Gwladwriaethol fod yn ymwybodol o’r rheolau a’r goblygiadau ar eu prosiectau. Mae Cymorth Gwladwriaethol heb ei awdurdodi yn anghyfreithlon a gall y Comisiwn Ewropeaidd fynnu ad-daliad gyda llog gan dderbynnydd y cymorth. Mae’n bwysig felly bod y rhai sy’n derbyn cymorth yn deall obligiadau penodol rheolau Cymorth Gwladwriaethol ar eu harian ac yn cydymffurfio ag unrhyw amodau penodol neu ofynion gweinyddol.

Sut allwn ni helpu

shutterstock_149841719Yn aml gall y rheolau Cymorth Gwladwriaethol ymddangos i fod yn gymhleth ac yn anodd eu deall yn ymarferol. Yn Almair, gallwn ddarparu cymorth ymarferol arbenigol a chanllawiau i’ch helpu i lywio drwy rheolau a’ch galluogi i wneud defnydd llawn ac effeithiol o’r rheolau i hyrwyddo eich cynlluniau, eich rhaglenni a’ch prosiectau.

Mae manylion pellach y cymorth y gellir ei ddarparu ar gael yma.

I gael ymgynghoriad cychwynnol a thrafodaeth rad ac am ddim ar sut y gallwn eich helpu, cysylltwch â Mair ar 07815 449750 neu e-bost mair@almair.co.uk.