Llywodraethu

Datblygiad
Busnes


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mair: 07815 449750 neu anfonwch e-bost

Llywodraethu

Mae angen i bob sefydliad sicrhau bod ganddynt drefniadau llywodraethu s’yn addas er mwyn cyflawni eu amcanion ac anghenion cleientiaid a rhanddeiliaid yn effeithiol. Gyda gwariant cyrff cyhoeddus yn agored i fwy o graffu, mwy o gystadleuaeth am arian a fframwaith reoleiddio fwyfwy soffistigedig, mae gofyn ar i sefydliadau sy’n derbyn arian cyhoeddus gael gweithdrefnau llywodraethu da ar waith er mwyn diogelu arian cyhoeddus ac i leihau’r perygl o afreoleidd-dra a gweithgaredd twyllodrus.

Mae trefniadau llywodraethu da yn sicrhau bod gan sefydliad:

 • Weledigaeth a phwrpas clir
 • Strwythur cyfreithiol a rheolau gweithredu priodol
 • Cyfeiriad ac arweiniad strategol cryf gan ei Fwrdd neu ei gorff llywodraethu
 • Atebolrwydd am weithgareddau a pherfformiad y sefydliad
 • Trefniadau ariannol tryloyw
 • Dulliau rheolaeth digonol i sicrhau cydymffurfedd gyfreithiol a rheoliadol
 • Ymgysylltiad clir â rhanddeiliaid ac aelodau

shutterstock_122855947Er y dylai llywodraethu da fod yn rhan hanfodol o weithgareddau parhaus sefydliad, nid oes angen i’r system fod yn orfiwrocratig. Dylai unrhyw system lywodraethu gael ei datblygu i sicrhau cydbwysedd rhwng atebolrwydd a symlrwydd a rhwng cydymffurfedd a’r angen i gyflenwi gwasanaethau. Dylai system lywodraethu gael ei hadolygu’n rheolaidd hefyd i sicrhau ei bod yn dal yn briodol i fodloni gofynion parhaus a datblygol y sefydliad.

Datblygu systemau Llywodraethu clir

Bydd cael strwythur llywodraethu da nid yn unig yn sicrhau bod eich sefydliad yn addas i’w ddiben ond bydd hefyd yn gwella eich enw da gydag arianwyr, cleientiaid a rhanddeiliaid posibl, ac yn rhoi mantais gystadleuol i chi.

Yn Almair gallwn weithio gyda chi i osod a gweithredu systemau llywodraethu clir ac i helpu eich Bwrdd i dyfu a datblygu.

Mae’r gwasanaethau y gallwn eu cynnig yn cynnwys:

 • Adolygiad ac asesiad annibynnol o’ch trefniadau llywodraethu presennol yn cynnwys ffurf gyfreithiol, dogfen lywodraethol a strwythur llywodraethu
 • Gwneud argymhellion ar gyfer newid (gwelliannau neu symleiddio fel sy’n briodol)
 • Cyngor ar opsiynau ffurf gyfreithiol briodol a threfniadau llywodraethu ar gyfer mentrau newydd
 • Meincnodi eich trefniadau llywodraethu yn erbyn arfer gorau a disgwyliadau ariannu
 • Datblygu systemau a dogfennau llywodraethu priodol
 • Gweithgaredd ar gyfer datblygu a mentora eich Bwrdd

I gael ymgynghoriad cychwynnol a thrafodaeth rad ac am ddim ar sut y gallwn eich helpu, cysylltwch â Mair ar 07815 449750 neu e-bost mair@almair.co.uk