Rheoli Ariannol

Datblygiad
Busnes


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mair: 07815 449750 neu anfonwch e-bost

Rheoli Ariannol

Mae rheoli ariannol da yn hanfodol i lwyddiant unrhyw sefydliad. P’un a ydych yn gweithredu ar elw dosbarthadwy neu ar sail ddielw, mae gwneud defnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau ariannol i gefnogi nodau ac amcanion eich sefydliad yn hanfodol.

Mae rheoli ariannol yn golygu llawer mwy na chadw cyfrifon a thrafodion ariannol eich sefydliad. Mae’n ymwneud â sicrhau bod eich sefydliad yn gweithredu ar sail ariannol gadarn a chynaliadwy drwy gynllunio, trefnu, cyfeirio a rheoli eich gweithgareddau ariannol yn briodol.

  • Cynllunio ariannol – datblygu cyllidebau, llif arian ac amcaniadau ariannol i gefnogi eich gweithgareddau a’ch cynlluniau busnes
  • Trefn ariannol – sefydlu prosesau cadw cyfrifon a chyfrifyddu i gofnodi trafodion ariannol arferol, cydymffurfio â gofynion statudol a chynnal trywydd archwiliad priodol
  • Rheolaeth a systemau ariannol – datblygu polisïau, gweithdrefnau, prosesau a dulliau rheoli i ddiogelu eich adnoddau, gwarchod yn erbyn twyll a darparu sicrwydd i arianwyr a rhanddeiliaid
  • Perfformiad ariannol ac adrodd – adrodd a dadansoddiad manwl ar berfformiad ariannol. Mae hyn yn allweddol i sicrhau gwerth am arian, nodi gostyngiadau cost posibl a chanfod gweithgareddau nad ydynt yn gynaliadwy

Rheoli ariannol ar gyfer busnesau bach a chanolig a sefydliadau’r trydydd sector

shutterstock_125693954Gyda chraffu cynyddol ar dderbynwyr grantiau a’r symudiad cyffredinol at gomisiynu gwasanaethau, mae mwy o angen nag erioed bellach i fusnesau bach a chanolig a sefydliadau’r trydydd sector gael rheolaeth ariannol cryf wedi’i sefydlu. Bydd rheoli ariannol da yn helpu i wella enw da sefydliad gydag arianwyr a rhanddeiliaid yn ogystal â sicrhau bod ganddo sefyllfa ariannol gadarn i ategu ei weithrediadau a datblygu dulliau newydd a gwahanol o weithio.

Gydag adnoddau a gallu cyfyngedig, mae amser rheoli yn aml yn brin o fewn sefydliadau llai. Yn Almair Cyf, gallwn weithio gyda chi i ddarparu arbenigedd ariannol profiadol a mewnbwn proffesiynol arbenigol i’ch helpu i dynnu’r straen allan o gyllid.

Mae’r gwasanaethau y gallwn eu darparu yn cynnwys:

  • Gwasanaethau cyfarwyddwr cyllid annibynnol, yn darparu arbenigedd ariannol, cyngor a chymorth lefel uchel yn ôl yr angen
  • Cymorth cyfrifeg uniongyrchol ar gyfer cyllid cwmnïau a phrosiectau
  • Adolygiadau a dadansoddiad o sefyllfa a pherfformiad ariannol sefydliad; ei alluogrwydd a’i allu; ei brosesau, systemau a rheolaethau ariannol
  • Datblygu systemau, prosesau a gweithdrefnau ariannol priodol
  • Cyngor arbenigol ar faterion ariannol unigol yn cynnwys goblygiadau trethiant, dulliau prisio, gwerth am arian, ariannu a rheoli llif arian

Gellir darparu pob cymorth un ai ar sail barhaus ran amser neu ar sail prosiectau unigol. Ein nod yw darparu arbenigedd ariannol hyblyg yn ôl yr angen i ychwanegu gwerth at eich busnes. Mae ein hymgynghorydd yn cynnig gwybodaeth ariannol a rheoli rhagorol a phrofiad ymarferol gwirioneddol mewn cyflawni canlyniadau ar gyfer busnesau bach a chanolig, mentrau cymdeithasol, elusennau a sefydliadau trydydd sector eraill.

I gael ymgynghoriad cychwynnol a thrafodaeth rad ac am ddim ar sut y gallwn eich helpu, cysylltwch â Mair ar 07815 449750 neu e-bost mair@almair.co.uk