Cydymffurfiad

Iechyd a
Diogelwch


Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alan: 07884 557008 neu anfonwch e-bost

Cydymffurfiad

Gall gydymffurfio â gofynion a safonau iechyd a diogelwch gymryd amser a golygu costau sylweddol, ond mae’n ofynnol i bawb sydd yn cyflogi, a/neu’n darparu gwasanaeth i ystyried iechyd a diogelwch fel rhan o’u gweithgareddau arferol.

Os ydych yn cyflogi 5 neu fwy o bobl (gan gynnwys cyfarwyddwyr anweithredol), mae’n ofynnol i chi gael trefniant mwy ffurfiol, gan gynnwys polisi iechyd a diogelwch ac asesiadau risg ysgrifenedig.

Mae angen i chi hefyd ystyried dulliau o weithredu ysgrifenedig ar gyfer y dyletswyddau y byddech chi a/neu eich gweithwyr yn eu cyflawni o ddydd i ddydd.

Arbenigedd Almair yw darparu gwasanaeth i gwmnïau bach a chanolig sydd ddim angen, neu sy’n methu cyfiawnhau cyflogi arbenigwr iechyd a diogelwch llawn amser. Deallwn fod cydymffurfio â’r rheolau yn gallu creu penbleth i gyflogwyr, felly pam ddim gadael i ni gymryd y dryswch yna i ffwrdd, gan wneud y gwaith ar eich rhan.

Gallwn ymorol am bob agwedd o’ch anghenion iechyd a diogelwch er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio’n llawn a’r Ddeddf Iechyd a Diogelwch 1974, a’r rheoliadau sydd wedi dilyn.

Gall hyn gynnwys unrhyw un, neu’r cyfan o’r canlynol:

  • Paratoi datganiad, a disgrifio’r gyfundrefn ar gyfer polisi iechyd a diogelwch
  • Trefniadau iechyd a diogelwch
  • Asesiadau Risg, cyffredinol a penodol
  • Dulliau o weithredu (Method Statements)
  • Adrodd am ddamweiniau
  • Hyfforddiant
  • Rhestrau wirio e.e. sefydlu gweithiwr, offer arddangos ayyb
  • Archwiliadau achlysurol, a/neu archwiliadau safle penodol

Tydi’r gallu gan lawer o gwmnïau i gyflogi arbenigwr iechyd a diogelwch eu hunain, felly un ffordd effeithiol iawn o dderbyn y gefnogaeth a’r cyngor iawn yw defnyddio arbenigrwydd o’r tu allan. Gall Almair ddarparu sustem effeithiol, wedi ei gynllunio ar eich cyfer, fydd yn sicrhau eich bod yn cydymffurfio yn llawn â’r gyfraith, boed hynny ar sail cyngor unigol, neu dros gyfnod.

Cysylltwch â ni heddiw i dderbyn ymgynghoriad cychwynnol am ddim.