Hyfforddiant

Iechyd a
Diogelwch


Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alan: 07884 557008 neu anfonwch e-bost

Hyfforddiant

Rhaid i bob un o’ch gweithwyr dderbyn gwybodaeth ar sut i weithio yn ddiogel, heb risg i iechyd.

Rhaid i chi, fel cyflogwr, ddarparu cyfarwyddiadau, gwybodaeth a hyfforddiant i’ch gweithwyr.

Mae darparu gwybodaeth a hyfforddiant iechyd a diogelwch yn eich cynorthwyo i:

  • Sicrhau bod eich gweithlu yn gwybod sut i weithio yn ddiogel heb berygl i iechyd
  • Ddatblygu diwylliant iechyd a diogelwch positif, lle mae gweithio’n ddiogel yn dod yn ffordd naturiol o weithio i bawb
  • Gyfarfod a’ch cyfrifoldeb cyfreithiol i ddiogelu iechyd a diogelwch eich gweithlu

Bydd hyfforddiant effeithiol yn:

  • Cyfrannu i sicrhau bod eich gweithwyr yn gymwys mewn materion iechyd a diogelwch
  • Cynorthwyo eich busnes i osgoi’r gofid all ddeillio o ddamweiniau ac iechyd gwael
  • Cynorthwyo chi i osgoi’r colledion ariannol all ddeillio o ddamweiniau a salwch drwy’r gwaith, fel cynnyrch gwael, colli amser a gallu cynhyrchu, effeithio brwdfrydedd eich staff, ymysg pethau eraill

Peidiwch anghofio na allwch yswirio yn erbyn yr holl gostau hyn (e.e. dirwyon mewn llys troseddol)

Y Gyfraith

TrainingDan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974, mae’n ofynnol i chi ddarparu, hyd at yr hyn sy’n ymarferol resymol, y wybodaeth, cyfarwyddyd, hyfforddiant a’r arolygaeth, i sicrhau iechyd a diogelwch eith gweithwyr yn y gweithle.

Ehangir hyn gan y Rheoliadau Rheolaeth Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1999, sydd yn adnabod sefyllfaoedd penodol lle mae hyfforddiant iechyd a diogelwch yn hanfodol bwysig, e.e. pan fo gweithiwr yn cychwyn yn ei swydd, neu bod risgiau newydd neu wahanol yn dod i’r amlwg, a lle bod y sgiliau presennol yn annigonol.

Bydd cadw cofnodion hyfforddiant yn eich galluogi i adnabod pryd y bydd hyfforddiant ychwanegol yn berthnasol.

Mae’n bwysig bod yr hyfforddiant a gynigir yn eglur, ac yn hawdd i’w ddeall. Dylai pawb sydd yn gweithio i chi wybod beth sy’n ddisgwyliedig ganddynt.

Rhaid i unrhyw hyfforddiant iechyd a diogelwch ddigwydd yn ystod oriau gwaith, ac nid oes hawl ganddoch ofyn i’r gweithwyr i dalu am yr hyfforddiant.

Gallwn gynnig hyfforddiant wedi ei deilwra ar gyfer eich gweithgareddau penodol chi, a gallwn gynnal y sesiynau ar amser i gyd-fynd a chyfnodau llai prysur eich busnes.

Gallwn gynnig un, neu gyfuniad o:

  • Sgyrsiau byr (“tool box talks”) ar bynciau penodol e.e. codi â llaw, gweithio ar uchder
  • Cwrs sylfaenol hanner diwrnod iechyd a diogelwch
  • Cwrs un diwrnod wedi ei gynllunio gan IOSH – “Working Safely”, sydd yn gwrs cydnabyddedig, ac yn arwain at gymhwyster a adnabyddir yn fyd-eang

Cysylltwch am sgwrs anffurfiol i drafod eich anghenion – ffoniwch Alan ar 07784 557008, neu e-bostiwch alan@almair.co.uk