Cynllunio

Rheolaeth
Digwyddiadau


Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alan: 07884 557008 neu anfonwch e-bost

Cynllunio

Yn ychwanegol i ffactorau megis dichonoldeb a rheolaeth, mae’r elfen o gynllunio yn hollbwysig i unrhyw ddigwyddiad llwyddiannus.

Rhaid wrth gynlluniau i ddelio gyda digwyddiadau, rheoli cynulleidfa, iechyd a diogelwch, neu unrhyw ddigwyddiad annisgwyl all amlygu ei hun mewn digwyddiad.

Dylai’r lefel o gynllunio fod yn gymesur, ac yn berthnasol i’r lefel o risg sydd ynghlwm â’r gweithgareddau.

Bydd angen i chi:

  • Ystyried y prif risgiau i’r digwyddiad ac i’r gynulleidfa
  • Gan ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael ar y safle, datblygu gweithdrefnau, i’w dilyn gan eich staff a gwirfoddolwyr mewn argyfwng e.e. tân
  • Ystyried ymateb a chynlluniau graddol wrth gefn i ddelio gyda digwyddiadau annisgwyl e.e. perfformwyr yn methu ymddangos, tywydd eithriadol o wael (neu boeth), neu aelodau pwysig o’ch tîm yn mynd yn sâl.
  • Bydd angen i chi ystyried hefyd, eich ymateb i ddigwyddiadau mawr, sydd yn sbarduno ymateb gan y gwasanaethau brys, a sut y byddwch yn cyfrannu i gynllun argyfwng ehangach yr awdurdod lleol.

Ar wahân i’r digwyddiad lleiaf, gyda risgiau isel (e.e. digwyddiad mewn adeilad parhaol gyda dulliau o weithredu sefydlog), bydd angen i chi drafod a pharatoi cynlluniau gyda’r heddlu, y gwasanaeth tân, a’r gwasanaeth ambiwlans. Os yw’r digwyddiad mewn safle parhaol megis adeilad neu arena bwrpasol, dylid cynnwys rheolwyr y safle hefyd yn y cynllunio hyn.

Bydd angen i fanylder a chymhlethdod y trafodaethau fod yn ddigonol ac yn gymesur a’r risgiau sydd ynghlwm â’r digwyddiad.

Gallwn gynorthwyo gyda phob agwedd o’r cynllunio hyn, ac mae croeso i chi gysylltu am sgwrs gychwynnol a chyngor perthnasol.