Rheolaeth

Rheolaeth
Digwyddiadau


Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alan: 07884 557008 neu anfonwch e-bost

Rheolaeth

Chi, fel y trefnydd, sydd yn gyfrifol am sicrhau (o fewn yr hyn sydd yn ymarferol bosib), diogelwch cyfansawdd y digwyddiad. Mae hyn yn cwmpasu’r cyfrifoldeb i sicrhau iechyd a diogelwch y bobl sydd yn gosod yr adnoddau i fyny, y cyhoedd sydd yn mynychu’r digwyddiad, a’r bobl sydd yn tynnu’r adnoddau i lawr.

Mae’r dyletswyddau hyn yn cynnwys:

  • Sicrhau trefniadau iechyd a diogelwch i reoli risgiau
  • Sicrhau cydweithrediad a chydlynu gweithgareddau gwaith
  • Darparu gwybodaeth berthnasol am risgiau i iechyd a diogelwch eich gweithlu a phobl eraill
  • Sicrhau gallu eich staff i ymgymryd â’u dyletswyddau yn ddiogel
  • Monitro eich perfformiad parthed iechyd a diogelwch
  • Adolygu eich trefniadau iechyd a diogelwch

Er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn mynd yn hwylus, a bod risgiau iechyd a diogelwch yn cael eu rheoli, mae’n bwysig bod sustem reolaeth effeithiol a pherthnasol mewn grym.

Gallwn gynnig cynhorthwy i ddatblygu a choladu dogfen reoli i’r digwyddiad, sydd yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol am y digwyddiad.

Gall hyn fod yn fanteisiol, ac yn sylfaen i gais am drwydded (os bydd angen).

Os nad ydych yn ystyried bod eich digwyddiad yn ddigon mawr i ddogfen o’r math hyn, mae’n holl bwysig eich bod yn ystyried dogfen ysgrifenedig i brofi eich bod wedi rhoi ystyriaeth fanwl i’r holl agweddau o drefnu a rhedeg y digwyddiad, gan gynnwys yr holl risgiau iechyd a diogelwch, asesiadau risg, hyfforddiant i’r stiwardiaid ayyb.

Cysylltwch am sgwrs gychwynnol, a chyngor addas a pherthnasol.